Kế hoạch tổ chức giao lưu chuyên môn cấp THCS

Phòng GD&ĐT Núi Thành đã có Công văn số 160/ PGD&ĐT-GDTHCS, ngày 10/10/2014 về "Kế hoạch tổ chức giao lưu chuyên môn cấp THCS" tại trường THCS Chu Văn An ngày 23/10/2014. Sau đây là toàn văn kế hoạch:
UBND HUYỆN NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 160 /PGD&ĐT – GD THCS                  Núi Thành, ngày 10  tháng 10  năm 2014
“V/v kế hoạch tổ chức giao lưu chuyên môn
                      cấp THCS”
 
                   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
 
          Căn cứ theo kế hoạch 150/PGD&ĐT – GD THCS v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Phòng GD & ĐT.
          Nay PGD & ĐT tổ chức sinh hoạt giao lưu chuyên môn cấp THCS với những nội dung sau:
          I. Mục đích:
          - Tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...
- Nhằm rút ra những phương pháp dạy học tích cực từ đó giúp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường hiện nay.
          II. Thời gian, địa điểm và thành tham dự:
- Thời gian: Ngày 23/10/2014 (lúc 7h30)
- Địa điểm: Trường THCS Chu Văn An
- Thành phần: 01 Hiệu phó chuyên môn, 01 Tổ trưởng chuyên môn và 01 giáo viên đang dạy khối lớp đó.
          III. Các môn tổ chức giao lưu: Vật lý, Anh văn, Hóa học, Địa lý, Thể dục.
          IV. Tổ chức thực hiện:
          1. Đối với Phòng GD & ĐT:
           Giao cho bộ phận THCS lập kế hoạch tổ chức góp ý xây dựng các tiết dạy, chuyên đề trong tuần 9(ngày 13/10/2014 đến 18/10/2014). Báo cáo cho lãnh đạo Phòng GD & ĐT sau khi kết thúc đợt giao lưu chuyên môn.
          2. Đối với các đơn vị trường học:
- Triển khai thực hiện kế hoạch của Phòng GD& ĐT, cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự đảm bảo số lượng và đúng thành phần.
- Giao cho trường THCS Chu Văn An chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện khác để tổ chức đợt giao lưu chuyên môn cấp THCS năm học 2014-2015 được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả tốt.
          - Các đơn vị tham dự tự lo kinh phí về ăn, ở, đi lại.
          Trên đây là kế hoạch giao lưu chuyên môn cấp THCS năm học 2014 – 2015 của Phòng GD & ĐT huyện Núi Thành, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.
                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG
          Nơi nhận:                                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG
          - Trưởng phòng (báo cáo);                                               (Đã ký)
          - Trường học (thực hiện);                                                     
          - Lưu bộ phận THCS;
- Lưu VT.                                                            Đinh Tấn Hoàng

Nguồn tin: PGD&ĐT Núi Thành