Trường THCS Chu Văn An

Địa chỉ: Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.891.385
Website : www.chuvanan-nuithanh.edu.vn